زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

سنسور دریچه گاز پراید ساژم

  • مخلوط کردن مناسب هوا و سوخت بنزین
  • کنترل فرایند حرکت خودرو
  • اندازه گیری میزان فشار پدال و پاشش سوخت
  • ارسال میزان انرژی لازم برای شتاب به انژکتور
دسته: