زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

سنسور دور موتور ساژم

  • تنظیم دور موتور
  • تشخیص دور موتور و اعلام آن به دورسنج
  • اعلام حرکت فلایویل به کامپیوتر
  • تنظیم زمان جرقه زنی