زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

سنسور میل سوپاپ وانت آریسان

  •  تفکیک موقعیت اندازه شده به منظور عملکرد ترتیبی سینلدر به سیلندر
  • تفکیک دقیق موقعیت جرقه زنی سیلندر
  • اعلام زمان جرقه زنی ECU
  • شناسایی احتراق ناقص
دسته: