زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

مدول کنترل فن

  • طراحی شده برای مقاومت در برابر دماهای غیر مجاز در زمان های طولانی با استفاده از فیوز حرارتی
  • تست شده با استاندارد OEM
  • محدوده عملکرد ولتاژ 10 تا 16 ولت
  • محدوده درجه حرارت 110C تا 30C-“
دسته: