زیاد طول کشیدن؟ صفحه بارگیری را ببندید.

مدول کنترل فن

    طراحی شده برای مقاومت در برابر دماهای غیر مجاز در زمان های طولانی با استفاده از فیوز حرارتی
    تست شده با استاندارد OEM
    محدوده عملکرد ولتاژ 10 تا 16 ولت
    محدوده درجه حرارت 110C تا 30C-“